Przejdź do treści

Nabór poradni medycyny pracy do projektu

Dokumenty do pobrania

Nabór poradni medycyny pracy chętnych do prowadzenia badań przesiewowych w ramach projektu odbywa się w sposób ciągły. Jego celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy SPSK Nr 4 a Wojewódzkimi Ośrodkami Medycyny Pracy oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, z wyłączeniem pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formach określonych odrębnymi przepisami, z terenu województw lubelskiego i podlaskiego w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez lekarzy wykonujących zadania medycyny pracy wśród osób od 18 r.ż., czynnych zawodowo, z przewlekłymi bólami kręgosłupa (objawami ze strony kręgosłupa powyżej 3 miesięcy). Działania te stanowią element wdrożenia ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa”.

Warunki udziału w naborze

Podmioty, zamierzające złożyć ofertę, muszą spełniać następujące wymogi:

 • być podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, z wyłączeniem pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formach określonych odrębnymi przepisami, zwanymi dalej „podstawowymi jednostkami służby medycyny pracy” lub być wojewódzkimi ośrodkami medycyny pracy, działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz.1175),
 • posiadać na dzień składania oferty wpis do rejestru właściwego dla rodzaju działalności leczniczej z zakresu medycyny pracy,
 • posiadać siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego lub podlaskiego,
 • dysponować personelem medycznym, zatrudnionym w jednostkach medycyny pracy (bez względu na formę zatrudnienia), niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. minimum 1 lekarzem udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy i pielęgniarką udzielającą świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy.

Jak złożyć ofertę współpracy

 • Poradnia zainteresowana współpracą powinna wypełnić formularz oferty (str.8-9) wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków i zaparafowanym wzorem umowy współpracy.
  W formularzu oferty należy wskazać liczbę osób oddelegowanych do udziału w projekcie (lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy, pielęgniarka udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy).
 • Dokumenty powinny być złożone w oryginałach podpisanych przez osobę upoważnioną do reprezentacji danego podmiotu lub jako skan oryginalnych dokumentów dostarczony drogą mailową.

  Jeżeli w strukturze organizacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi jest kilka jednostek organizacyjnych, które mają brać udział w projekcie, należy wykazać je w formularzu ofertowym w odpowiedniej rubryce. Wówczas do wskaźnika projektu liczone są wszystkie placówki jako „odrębne” podmioty, jeśli zakres ich działań jest zgodny z wymaganiami ustawy definiującej dany podmiot za podstawowe jednostki służby medycyny pracy.
 • Ofertę należy złożyć:
  • pisemnie – w godzinach pracy szpitala w Kancelarii (pokój nr 103, I piętro – budynek główny), tj. w dni robocze w godz. 7.25 – 15.00 lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w zamkniętej kopercie, opatrzonej danymi oferenta oraz sformułowaniem „Oferta – nabór jednostek służby medycyny pracy do projektu Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w makroregionie wschodnim; oferta powinna zawierać oznaczenie:
   Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
   ul. Jaczewskiego 8
   20-954 Lublin
   (Kancelaria Ogólna, p. 103)
   „Oferta – nabór jednostek służby medycyny pracy do projektu Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w makroregionie wschodnim”
  • drogą elektroniczną, na adres e-mail:
   kregoslup@spsk4.lublin.pl – skan dokumentów wymienionych w punkcie 1; w tytule wiadomości należy podać „Oferta – nabór jednostek służby medycyny pracy do projektu Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w makroregionie wschodnim”.
 • Następnie podpisywana jest umowa współpracy.

Zakres współpracy

Zakres współpracy SPSK Nr 4 i poradni medycyny pracy obejmuje w szczególności:

 1. Oddelegowanie przez poradnię ok. 3 osób personelu medycznego (lekarzy wykonujących zadania medycyny pracy– min. 1 osoba i pielęgniarek wykonujących zadania medycyny pracy) na szkolenie stacjonarne (6h lekcyjnych) oraz e-learningowe, podnoszące wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki i postępowania w przypadku wystąpienia bólów kręgosłupa oraz informujące o sposobie prowadzenia badań przesiewowych; udział w szkoleniach personelu medycznego wyznaczonego przez placówkę jest obowiązkowy i bezpłatny.
  Personel medyczny poradni medycyny pracy jest zobowiązany wypełnić (przed przystąpieniem do etapu szkolenia) dokumentację niezbędną do realizacji projektu (formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa w projekcie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ankietę etc.).
 2. Badania przesiewowe pacjentów – podział na grupy ryzyka wykonane przez lekarza medycyny pracy; na wizytę do wyżej wskazanego lekarza zostaną skierowani pracownicy w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), którzy w kwestionariuszu przesiewowym STarT Back Tool uzyskali wynik całkowity ≥4 lub w kwestionariuszu w kierunku zapalnego bólu kręgosłupa uzyskali wartość ≥4; w trakcie wizyty lekarz dokona identyfikacji „żółtych i czerwonych flag”.

Flagi żółte

Identyfikacja żółtych flag u osób, u których lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy stwierdzi:

 • niespecyficzne bóle kręgosłupa bez objawów neurologicznych,
 • bóle nasilające się podczas wykonywania pracy zawodowej,
 • bóle wymagające stosowania NLPZ lub leków przeciwbólowych,
 • bóle kręgosłupa powodujące ograniczenie aktywności pracownika w pracy i w życiu codziennym,
 • objawy depresji lub stanu depresyjnego.

Pacjent zidentyfikowany z „żółtą flagą” kierowany jest bezpośrednio na warsztaty rehabilitacji ruchowej.

Flagi czerwone

Identyfikacja „czerwonych flag” u osób, u których lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy stwierdzi:

 • nagły, niespodziewany spadek wagi ciała,
 • wiek > 50 r.ż.,
 • dodatni wywiad w kierunku nowotworu,
 • zapalny ból kręgosłupa (ból występujący w drugiej połowie nocy, brak poprawy po wypoczynku, poprawa po ćwiczeniach, naprzemienny ból pośladków, sztywność poranna powyżej 30 minut, poprawa po NLPZ – dodatni wynik kwestionariusza przesiewowego w kierunku zapalnego bólu kręgosłupa ≥4),
 • ogólne złe samopoczucie/objawy ogólne,
 • gorączka,
 • stosowanie ogólne glikokortykosteroidów (osteoporoza),
 • zaburzenia zwieraczy/mikcji lub inne istotne postępujące deficyty neurologiczne,
 • ból odcinka piersiowego kręgosłupa.

Przy stwierdzeniu „czerwonej flagi” lub w przypadkach wątpliwych lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy zleca wykonanie OB, CRP, morfologii oraz RTG miednicy i/lub kręgosłupa oraz kieruje do neurologa/ortopedy, jeżeli ma podpisaną umowę lub wypisuje informacje dla lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej o konieczności dalszej diagnostyki z powodu niepokojących objawów dotyczących kręgosłupa, wymagających dalszej diagnostyki. W przypadku stwierdzenia zapalnego bólu kręgosłupa i konieczności wykonania szerszej diagnostyki reumatologicznej, pacjent kierowany jest do Poradni Reumatologicznej SPSK Nr 4 (w ramach NFZ). Po weryfikacji wyników badań lekarz decyduje o dalszym postępowaniu z pracownikiem (stawka nie obejmuje kosztów badań). Jeżeli nie ma przeciwwskazań, pacjent jest kierowany na warsztaty z rehabilitacji ruchowej.

3) Dokumentacja wizyty – przekazanie do wypełnienia pacjentce/pacjentowi skierowanej/emu na wizytę do lekarza medycyny pracy dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, deklaracja uczestnictwa) oraz podpisanie (przez lekarza i pracownika) oświadczenia o udzielonym świadczeniu, potwierdzającego odbytą wizytę oraz wykonane badania laboratoryjne i/lub obrazowe.

4) Wynagrodzenie za wizytę – z tytułu przeprowadzenia wizyty przez lekarza medycyny pracy, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny pracy oraz podmiotom wykonującym działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 74 zł za wizytę (stawka nie obejmuje kosztów badań). Ewentualna konieczność odbycia drugiej wizyty u lekarza w celu weryfikacji przedmiotowych wyników badań objęta jest tą samą stawką – 1 pacjent (niezależnie od ilości wizyt) – 74 zł;

5) Koszty badań laboratoryjnych i obrazowych – z tytułu wykonania badań laboratoryjnych i/lub obrazowych, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy oraz podmiotom wykonującym działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi przysługuje wynagrodzenie:

 • OB – 9,10 zł
 • morfologia podstawowa – 12,60 zł
 • CRP – 18,90 zł
 • badanie obrazowe RTG AP i boczne kręgosłupa (wraz z opisem) – 74,20 zł
 • badanie obrazowe RTG miednicy (wraz z opisem) – 59,40 zł.