Przejdź do treści

Informacje ogólne

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie jest jednym z pięciu realizatorów w Polsce „Ogólnopolskiego programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa”. Projekt „Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w makroregionie wschodnim” obejmuje działaniem makroregion wschodni, tj. województwo lubelskie i podlaskie.

Cel

Głównym celem programu jest wzrost wykrywalności przewlekłych bólów kręgosłupa oraz zapobieganie im, wśród osób czynnych zawodowo, poprzez realizację działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych.
Zespoły bólowe kręgosłupa stanowią istotny problem, zarówno społeczny, jak i współczesnej medycyny, mimo że nie powodują bezpośredniego zagrożenia życia. Przez to są marginalizowane i lekceważone, a wpływ dolegliwości na utratę pracy zazwyczaj pomijany. Należy jednak zaznaczyć, że choroby układu mięśniowo-szkieletowego w znaczący sposób wpływają na zdolność do pracy. Zajmują one drugie miejsce na liście chorób powodujących najczęstszą nieobecność w pracy. Dlatego też wczesne wykrycie ewentualnych dolegliwości bólowych kręgosłupa może przyczynić się do powstrzymania choroby.

Realizacja projektu umożliwi stworzenie mechanizmu skoordynowanej opieki nad osobami uskarżającymi się na dolegliwości bólowe kręgosłupa, dzięki zaangażowaniu wszystkich stron, których ten problem dotyczy, tj. pracodawców, służb medycyny pracy, fizjoterapeutów.

Dla kogo

Z projektu skorzystają:

 1. Osoby w wieku 18 lat i więcej, czynne zawodowo, z przewlekłymi bólami kręgosłupa (objawami ze strony kręgosłupa powyżej 3 miesięcy)
  W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które przebyły uraz kręgosłupa, mają rozpoznaną i leczoną chorobę autoimmunologiczną, rozpoznaną i leczoną farmakologicznie i/lub operacyjnie chorobę kręgosłupa, kiedykolwiek przebytą chorobę nowotworową. Pracownicy, po zakwalifikowaniu przez lekarza medycyny pracy do udziału w projekcie, wezmą udział w warsztatach rehabilitacji ruchowej
 2. Personel medyczny poradni medycyny pracy (lekarze, pielęgniarki)
  W ramach projektu przeszkolonych zostanie 80 osób z 27 poradni medycyny pracy, które będą prowadziły badania przesiewowe wśród pacjentów.
 3. Pracodawcy
  Pracodawcy zobowiązani są do zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej, dlatego też muszą wiedzieć jak istotnym problemem są dolegliwości bólowe kręgosłupa i jaki wpływ wywierają na jakość pracy oraz obecność i nieobecność w niej. Dla pracodawców przewidziano akcje edukacyjne oraz poradnik na stronie www projektu.

Efekty

Podejmowane w projekcie działania przyczynią się do:

 • wypracowania i wdrożenia w systemie opieki zdrowotnej rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu przewlekłym chorobom kręgosłupa (które są główną przyczyną dezaktywizacji zawodowej),
 • obniżenia kosztów leczenia – schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego to roczny koszt 330 mln euro zasiłków chorobowych i 470 mln euro kosztów związanych z niezdolnością do pracy (na rehabilitację zdrowotną wydano zaledwie 38 mln euro); wykrycie choroby we wczesnym etapie wpłynie pozytywnie na redukcję powyższych kosztów,
 • zwiększenia wykrywalności zespołów bólowych kręgosłupa i włączenie skutecznego leczenia rehabilitacyjnego/farmakologicznego,
 • podniesienia jakości życia osób doświadczających dolegliwości bólowych (przewlekły ból kręgosłupa powoduje zaburzenia snu, zmęczenie, zachowania depresyjne, ograniczenie aktywności) i zapobieżenia niepełnosprawności.