Przejdź do treści

Personel medycyny pracy

Personel medyczny wydelegowany do udziału w projekcie (lekarz, pielęgniarka) będzie prowadził badania przesiewowe pod kątem wykrycia przewlekłych bólów kręgosłupa, wśród osób czynnych zawodowo, które ukończyły 18 lat i u których ból ze strony kręgosłupa trwa powyżej 3 miesięcy. Pacjenci (pracownicy zakładów pracy współpracujących z daną poradnią medycyny pracy) kierowani będą na wizyty lekarskie przez pracowników biura projektu po uzyskaniu wyniku umożliwiającego udział w projekcie (na podstawie kwestionariuszy przesiewowych STarT Back Tool i w kierunku spondyloartropatii).

Etapy współpracy:

  1. Wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych przez lekarzy i pielęgniarki w momencie podpisywania umowy współpracy przez poradnię medycyny pracy (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika projektu – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, deklaracja uczestnictwa).

  2. Udział w szkoleniu stacjonarnym (6h lekcyjnych) oraz e-learningowym, podnoszącym wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki i postępowania w przypadku wystąpienia bólów kręgosłupa oraz informujące o sposobie prowadzenia badań przesiewowych. Udział w szkoleniach personelu medycznego wyznaczonego przez placówkę jest obowiązkowy i bezpłatny.

  3. Badania przesiewowe pracowników z podziałem na grupy ryzyka: „flagi żółte” i „flagi czerwone” – realizacja wizyt. W przypadku konieczności zlecenia dodatkowych badań („flagi czerwone”) w postaci OB, CRP, morfologii, RTG bocznego i AP kręgosłupa, RTG miednicy – finansowane są one z projektu.
    Nabór poradni medycyny pracy do projektu

  4. Wynagrodzenie za współpracę – z tytułu przeprowadzenia wizyty personelowi medycznemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 74 zł za pacjenta (niezależnie od ilości wizyt przypadających na jedną osobę), płatne w cyklach kwartalnych na konto poradni medycyny pracy.
    Nabór poradni medycyny pracy do projektu

Harmonogramy szkoleń

Szkolenie e-learningowe

Każda osoba musi odbyć szkolenie e-learningowe w dowolnym dla siebie czasie.

Dokumenty rekrutacyjne