Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w makroregionie wschodnim

Data publikacji strony internetowej: 2002-05-03.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-26.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-1

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie składa się z kilku obiektów świadczących usługi medyczne, są to:

Budynek Główny.

Do budynku głównego SPSK Nr 4 w Lublinie prowadzą schody, a wejście wyposażone jest w szerokie drzwi zewnętrzne automatyczne, przesuwne, wyposażone w czujkę ruchu.

Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich mają możliwość wejścia przy podjeździe dla karetek do Izby Przyjęć Planowych. Wejście prowadzi przez szerokie drzwi rozwierne, przy których dodatkowo pełni stały dyżur pracownik ochrony, który w razie potrzeby umożliwiający ich otwarcie. Dodatkowy podjazd dla karetek posiadają Izba Przyjęć Ginekologicznych oraz SOR, jak również podjazd od strony Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

Ponadto do budynku Szpitala prowadzą boczne wejścia bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
Poradnia Specjalistyczna.

Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

Budynek Kliniki Pneumonologii, Onkologii oraz Chemioterapii.

Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.
Blok Operacyjny

Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.
Budynek PET/CT i GAMMA KAMERY.

Wejście do budynku zlokalizowane jest na poziomie terenu, zatem nie stanowi bariery architektonicznej. Wewnątrz znajduję się dźwig osobowy, ponadto budynek ma połączenie łącznikiem naziemnym z budynkiem głównym Szpitala.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla pacjentów pomieszczeń. Na korytarzach rozlokowane są tablice informacyjne.

W części kabin wind osobowych oraz łóżkowych zamontowane są moduły głosowe oraz nakładki braille´a na wewnętrznych panelach sterujących windami.

Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Przed budynkiem głównym Szpitala oraz budynkiem Poradni Specjalistycznych znajdują się wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Domańska-Momot. E-mail: rzecznik@spsk4.lublin.pl. Telefon: 81 7244 407.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
20-059 Lublin, Al. Racławickie 1,
e-mail: rzecznik.prasowy@umlub.pl,
telefon: 501021617

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

W budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala klinicznego n 4 w Lublinie jest możliwość korzystania z tłumacza języka migowego. Prosimy o kontakt mailowy pod adresem: szpital@spsk4.lublin.pl lub telefoniczny pod numerem: 81 7244 400